Medezeggenschapsraad


Zoals elke school in Nederland heeft ook De Lettertuin een Medezeggenschapsraad (MR).
In de M.R. zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de school betrokken zijn. In het basisonderwijs zijn dit het personeel en de ouders. Er zijn dus twee geledingen in de MR.

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. De personeelsgeleding wordt door en uit het team gekozen. Iedereen die tot één van deze groepen behoort, mag kiezen (actief kiesrecht) en/of zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen gehouden. Alle leden nemen voor drie jaar zitting in de raad. Wanneer zijn/haar laatste kind van school gaat, eindigt het lidmaatschap van de ouder.
De directeur voert namens het bevoegd gezag besprekingen met de MR en kan derhalve geen lid van de MR zijn.

Hoeveel leden een medezeggenschapsraad heeft, hangt af van het aantal leerlingen. Ieder jaar is er op 1 oktober een leerlingentelling. Het aantal leerlingen op deze datum geldt als maatstaf. Voorlopig zitten wij op De Lettertuin vast aan drie ouderleden en drie personeelsleden.

Leden van de medezeggenschapsraad denken en discussiëren mee als het gaat om belangrijke veranderingen en besluitvormingen op school. In alle zaken die worden besproken heeft de MR advies- of stemrecht.

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar.

Eén ouderlid en één personeelslid vertegenwoordigen onze school in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden allerlei zaken besproken die betrekking hebben op alle scholen binnen het openbaar onderwijs in Ede. De GMR heeft in deze zaken advies- of stemrecht.

Indien u als ouder belangstelling heeft voor de MR, laat het ons dan weten.

De medezeggenschapsraad bestaat bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 uit:

Oudergeleding:


Personeelsgeleding: