Ouderraad


Ongeveer 150.000 ouders in Nederland zijn actief in het openbaar basisonderwijs. Ouders die veel tijd en energie in de school steken.
Op elke basisschool is de betrokkenheid en de medewerking van ouders onontbeerlijk. De Lettertuin vormt daarop geen uitzondering.

De meeste ouders van onze school zijn zeer begaan met het wel en wee op onze school. Wanneer wij iets organiseren, is ouderparticipatie zelden een probleem.

Een voortrekkersrol wordt gespeeld door de ouderraad (OR). Voor wat betreft de grootte van een ouderraad kent de wet geen voorschrift. De ervaring heeft ons geleerd, dat op een school als de onze, een OR van tien tot twaalf leden het best functioneert. De laatste jaren nam een aantal ouders steeds -met veel succes- het voortouw bij het organiseren van schoolse en buitenschoolse activiteiten. We hebben helaas wel moeten constateren dat het aantal ouderraadsleden is gedaald. Enthousiaste nieuwe leden zijn dus van harte welkom.
Bij elke activiteit wordt uit de OR-leden een coördinatieteam van twee personen samengesteld, die verder zorgen voor de organisatie.
Het sinterklaasfeest, de kerstviering, de ´bonte dag´, het eieren zoeken, enz. , wordt elke keer weer perfect georganiseerd door leden van de ouderraad.

Een belangrijk recht van de ouderraad is het adviseren van de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad heeft het formele recht de MR gevraagd en ongevraagd advies te geven.
Ouderraadsleden bevorderen het contact tussen de ouders en de school en ouders onderling.

Heeft u interesse in de ouderraad, laat het ons dan weten.
Vele handen maken immers licht werk.

De ouderraad bestaat bij aanvang van het schooljaar 2022-2023 uit: