Kosten Eureka onderwijs


Wat kost het als mijn kind deelneemt aan het Eureka onderwijs?

Wat kost het als mijn kind deelneemt aan het Eureka onderwijs?
Het verzorgen van een specifiek lesprogramma gericht op hoogbegaafde kinderen kost veel geld. De overheid en/of het samenwerkingsverband Passend Onderwijs hebben hiervoor vooralsnog geen extra financiële middelen ter beschikking gesteld. De schoolbesturen kunnen het fulltime hoogbegaafdenonderwijs niet volledig vanuit de reguliere middelen bekostigen. De stichting Proominent, het schoolbestuur waaronder De Lettertuin valt, bekostigt alle onderdelen vanuit de reguliere budgetten en, zoals de salariskosten voor het personeel, lesmateriaal en de ruimte in de school. De extra kosten die worden gemaakt voor Eureka onderwijs, worden gedragen door de Stichting Eureka onderwijs Gelderse Vallei.
Zie het tabblad op deze website voor meer informatie.
 
Uit de bijdrage van de stichting wordt bekostigd:  
De donatie voor het Eureka onderwijs bedraagt voor dit schooljaar € 1500,- per leerling. De stichting Eureka onderwijs Gelderse Vallei beheert de donaties en onderhoudt hierover contacten met de donateurs. De stichting legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de donateurs.
De donatie kan in één keer of maandelijks worden betaald.
 
De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat donatie voor het fulltime HB-onderwijs bij de belastingaangifte aftrekbaar is.

De extra kosten van ons onderwijsconcept worden gefinancierd via subsidies en overige donaties.
Indien u iemand kent die vrijwillig een bijdrage wil leveren aan ons Eureka-onderwijs, kan dat via onderstaand IBAN-nummer.
Stichting ‘Eureka Onderwijs Gelderse Vallei’
IBAN: NL82 RABO 0157619796